office@ibwch.lukasiewicz.gov.pl  tel:+48 22 842 20 11  

INNOWACYJNA GRUPA OPAKOWAŃ KOMPOSTOWALNYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ „BIOTREM novum" Z SUROWCÓW ODNAWIALNYCH ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYTWARZANIA

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 
nr umowy o dofinansowanie UOD-DEM-1-441/001   

Celem projektu Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „Biotrem Novum" z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania jest modyfikacja obecnych na rynku i produkowanych przez przedsiębiorstwo Aston Investment opakowań z otrąb pszennych.

Wprowadzenie do struktury wytwarzanych w tej technologii jednorazowych naczyń (talerze, miseczki) biodegradowalnego polimeru lub pokrycie ich powierzchni tymże polimerem służyć ma zwiększeniu zakresu zastosowań, atrakcyjności rynkowej, a także skali produkcji. Udoskonalone naczynia Biotrem pozostaną jednocześnie w pełni biodegradowalne, a więc zgodne z wymogami ochrony środowiska.

W pierwszym etapie projekt obejmuje wybór optymalnego tworzywa biodegradowalnego, kompatybilnego ze stosowanymi dotąd otrębami pszennymi, dzięki któremu możliwe będzie wprowadzenie do opakowań ulepszeń i zapewnienie im kompostowalności.

Kolejny przewidywany rezultat to znalezienie właściwej techniki wprowadzania do otrąb pszennych tworzywa biopolimerowego lub jego nanoszenia na powierzchnię naczynia – opakowania, co pozwoli uzyskać walory użytkowe zbliżone do walorów opakowań z tradycyjnych tworzyw sztucznych.

Do wytypowanej techniki łączenia biopolimeru z otrębami zaplanowane jest zaprojektowanie i wykonanie specjalnej linii pilotażowej, zaś powstałe w wyniku prac badawczo-rozwojowych rozwiązania zostaną wdrożone do produkcji.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, nr umowy o dofinansowanie UOD-DEM-1-441/001 i realizowany przez konsorcjum w składzie:

• Aston Investment sp. z o.o.,

• COBRO – Instytut Badawczy Opakowań,

• Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych I Barwników

Drukuj E-mail